Рейтинг теми:
  • Голосів: 0 - Середня оцінка: 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Монархия
#1
Необходимо делать вывод о том, что разные государственные устройства могут становиться более необходимыми для субъекта - человека и менее необходимыми для него. " Монархия" стоит в ряду Наиболее успешных из государственных устройств, несмотря на то, что в свете роста сознания гражданского сообщества монархия не должна быть однажды найденным не совершенствующимся государственным устройством. Не совершенствуясь не получая постоянное вливания в процесс новых жизненных сил приведет " монархию" к тому состоянию которое мы к сожалению наблюдаем сегодня: отступление от своего успешного развития, своего постоянного участия и стремления быть полезным каждому человеку Сообщества страны. Эти проблемы стоять не только перед монархией, но и перед разными государственными устройствами, использующих капиталистические отношения, кроме неопределившегося государственного устройства  "демократии".
    Отсутствие совершенствования "монархии" приводящее ее к отторжению себя от действий происходящих в стране устроившей себе пенсионное положение в обществе, несомненно ослабляет ее и ведет к разрушению, ее устоев и отношение к ней как к ненужному балласту. Ее отстраненностью от процессов в стране, в первую очередь пользуется авантюристическая, антинародная идеология Маркса: быстро заполняющая нишу необходимого процесса руководства ими в  гражданском обществе. В гражданском сообществе США сегодня идет трудный процесс совершенствования капиталистических отношений с коммунистическими, социалистическими, антинародными и авантюристическим тенденциями. Эти процессы происходят в европейских странах без объявленной программы руководителей ЕС - к сожалению граждан.  Не верится в добрые намерения проведение референдумов  Консервативной партией Великобритании в Шотландии об ее отделении от сраны и референдума о выходе Великобритании из ЕС, так как здесь больше проявилась инициатива руководителей Консервативной партии Великобритании, а не главного субъекта страны - всех ее граждан. Ослабляющие процессы "монархии" проявляются в ее пассивности, отказа ею от совершенствования методов управления государством, ее шагов направленных против ее друзей и процессов совершенствования капиталистических отношений в Мировом гражданском сообществе.
Да поможет нам Бог! Слава Богу!
Відповісти
#2
Необхідно робити висновок про те, що різні державні устрої можуть ставати більш необхідними для суб'єкта - людини і менш важливими для нього. "Монархія" стоїть в ряду Найбільш успішних з державних устроїв, незважаючи на те, що в світлі зростання свідомості громадянського суспільства монархія не повинна бути одного разу знайденим державним устроєм, який не вдосконалюється. Не вдосконалюючись, не отримуючи постійного вливання в процес нових життєвих сил, призведе "монархію" до того стану, який ми на жаль спостерігаємо сьогодні: відступ від свого успішного розвитку, своєї постійної участі і прагнення бути корисним кожній людині Співовариства країни. Ці проблеми стоять не тільки перед монархією, але і перед різними державними устроями, що використовують капіталістичні відносини, крім, не визначивсього державного устрою "демократії".
    Відсутність вдосконалення "монархії" приводить її до відторгнення себе від дій, що відбуваються в країні, що  влаштувала собі пенсійне становище в суспільстві, безсумнівно послаблює її і веде до руйнування, її підвалин і ставлення до неї як до непотрібного баласту. Її відстороненням від процесів в країні, в першу чергу користується авантюристична, антинародна ідеологія Маркса: швидко заповнює нішу необхідного процесу керівництва ними в громадянському суспільстві. У громадянському співтоваристві США сьогодні йде важкий процес вдосконалення капіталістичних відносин з комуністичними, соціалістичними, антинародними і авантюристськими тенденціями. Ці процеси відбуваються в європейських країнах без оголошеної програми керівників ЄС - на жаль громадян. Не віриться в добрі наміри проведення референдумів Консервативною партією Великобританії в Шотландії про її відокремлення від країни і референдуму про вихід Великобританії з ЄС, так як тут більше проявилася ініціатива керівників Консервативної партії Великобританії, а не головного суб'єкта країни - всіх її громадян. Ослабляють процеси "монархії" проявляються в її пасивності, її відмови від вдосконалення методів управління державою, її кроків, спрямованих проти її друзів і процесів вдосконалення капіталістичних відносин в Світовому громадянському співтоваристві.
Хай допоможе нам Бог! Слава Богу!
Необхідно робити висновок про те, що різні державні устрої можуть ставати більш необхідними для суб'єкта - людини і менш важливими для нього. "Монархія" стоїть в ряду Найбільш успішних з державних устроїв, незважаючи на те, що в світлі зростання свідомості громадянського суспільства монархія не повинна бути одного разу знайденим не вдосконалюються державним устроєм. Чи не вдосконалюючись не отримуючи постійне вливання в процес нових життєвих сил призведе "монархію" до того стану яке ми на жаль спостерігаємо сьогодні: відступ від свого успішного розвитку, свого постійного участі і прагнення бути корисним кожній людині Товариства країни. Ці проблеми стояти не тільки перед монархією, але і перед різними державними пристроями, що використовують капіталістичні відносини, крім, хто не визначився державного устрою "демократії".
    Відсутність вдосконалення "монархії" приводить її до відторгнення себе від дій, що відбуваються в країні влаштувала собі пенсійне становище в суспільстві, безсумнівно послаблює її і веде до руйнування, її підвалин і ставлення до неї як до непотрібного баласту. Її відстороненістю від процесів в країні, в першу чергу користується авантюристична, антинародна ідеологія Маркса: швидко заповнює нішу необхідного процесу керівництва ними в громадянському суспільстві. У цивільному співтоваристві США сьогодні йде важкий процес вдосконалення капіталістичних відносин з комуністичними, соціалістичними, антинародними і авантюристським тенденціями. Ці процеси відбуваються в європейських країнах без оголошеної програми керівників ЄС - на жаль громадян. Не віриться в добрі наміри проведення референдумів Консервативною партією Великобританії в Шотландії про її відокремлення від сраного і референдуму про вихід Великобританії з ЄС, так як тут більше проявилася ініціатива керівників Консервативної партії Великобританії, а не головного суб'єкта країни - всіх її громадян. Ослабляють процеси "монархії" проявляються в її пасивності, відмови нею від вдосконалення методів управління державою, її кроків спрямованих проти її друзів і процесів вдосконалення капіталістичних відносин в Світовому громадянському суспільстві.
 
Хай допоможе нам Бог! Слава Богу!
"All Safety Rules Are Written By Blood"
Відповісти


Перейти до форуму: